DLA RODZICÓW

Praca opiekuńczo-wychowawczo –dydaktyczna z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w przedszkolu.

I. Wstęp.

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo sprawia wiele kłopotu swoim zachowaniem i postępowaniem, zarówno rodzicom w domu, jak i nauczycielom w przedszkolu, szkole czy w instytucjach zajmujących się wychowaniem i edukacją. Trudności wychowawcze jakie powstają, gdy dziecko rozpoczyna naukę ulegają szybkiemu narastaniu i negatywnie odbijają się na dziecku oraz na jego otoczeniu.

W przedszkolu problem ten zaczyna się ujawniać u dzieci pięcio- i sześcioletnich, przygotowujących się do nauki szkolnej.

Trudności o charakterze ekonomicznym, przeżywane w wielu rodzinach, powodują w nich napięcia i brak czasu dla dzieci ( dość powszechnie obserwowane zjawisko) trudności organizacyjne: spędzanie wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem uniemożliwia rozładowanie energii u dzieci i łagodzenie objawów ich napięć.

Również postęp medycyny, który pozwala ratować dzieci z zagrożonych ciąż i porodów, pozostawiając jednocześnie różnego typu mikro uszkodzenia, któremu nie towarzyszy kompleksowa propozycja pomocy medycznej czy psychologicznej od wczesnego dzieciństwa, jest także jednym z powodów narastania zjawiska nadpobudliwości u dzieci w późniejszych latach.

Dlatego tak ważne jest poprawne zdiagnozowanie problemu nadpobudliwości u dziecka we wczesnych latach czy nawet miesiącach jego rozwoju, poparte ukierunkowaniem pracy z dzieckiem przez specjalistów.

II Kierowanie zachowaniem dziecka.

Aby skutecznie zapobiegać lub niwelować nieprawidłowe zachowania bardzo ważna jest współpraca rodziców z nauczycielem. Obie strony winny konsekwentnie realizować wspólny program, którego głównym celem jest dostarczenie dzieciom okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie, umożliwienie nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością oraz stworzenie okazji do odreagowania napięć leżących u podłoża nadpobudliwych zachowań : zatem zaleca się,

1. W zasadach i dyscyplinie zachować uważną konsekwencję.

2. Odzywać się w sposób spokojny i opanowany.

3. Dostrzegać i nagradzać wszystkie pozytywne zachowania dziecka.

4. Wskazywać dziecku to co powinno robić, a nie to czego ma nie robić.

5. Wyrażać dezaprobatę dla zachowań dziecka, a nie dla niego samego.

6. Ustalać z dzieckiem plan dnia i przestrzegać go.

7. Usunąć nadmiar bodźców z otoczenia dziecka.

8. Wyznaczyć dziecku zadania, obowiązki i doceniać jego wysiłki nawet jeśli nie są doskonałe.

9. Interweniować, gdy ma nastąpić wybuch

10. Być stanowczym i jednocześnie uważnym na potrzeby dziecka.

11. Uczyć dziecko empatii, współdziałania z innymi.

12. Pozwolić na zaspokojenie potrzeb ruchowych i jednocześnie trenować cierpliwość i skupienie.

13. Pomagać w zorganizowaniu czasu wolnego.

Ogromnie ważne w prawidłowym rozwoju dziecka nadpobudliwego jest poprawienie własnej samooceny. Trzeba mu pomóc odnaleźć dziedzinę w której jest dobre, w której odnosi sukcesy i dobrze sobie radzi. Powinno się uświadomić dziecku, że ono i jego zachowanie to dwie odrębne rzeczy. Nie należy krytykować go, gdyż każda negatywna informacja sprawia, że dziecko gromadzi ją w sobie, wskutek czego następuje, obniżenie jego samooceny, a w konsekwencji negatywne wyobrażenie o sobie. Gdy dziecko nie może sobie z czymś poradzić, mówimy: ,, Wiem że to potrafisz. Udało ci się to zrobić wcześniej."

Duży wpływ na poprawę samooceny u dziecka, zarówno w przypadku nauczyciela jak i rodzica, ma:

intonacja głosu,
okazanie zainteresowania dzieckiem,
słuchanie tego co ono mówi.

Jeżeli jako rodzic i nauczyciel nie stosujemy się do tych zaleceń, tracimy kontakt z dzieckiem, którego samoocena staje się coraz niższa. Niedopuszczalne też są stwierdzenia w rodzaju: ,,Zawsze robisz taki bałagan" , ,, Złościsz mnie" itp., ponieważ skupiają się one bezpośrednio na dziecku, a nie na jego zachowaniu.

III. Czynniki warunkujące pozytywne efekty pracy.

1. Cechy nauczyciela:

-otwartość i elastyczność w dostosowywaniu się do problemów, które napotyka,

-wrażliwość na różnice między dziećmi, szczególnie na ich ,,inność".

2. Sposób prowadzenia zajęć:

-unikanie pośpiechu i zachowań, wywołujących zdenerwowanie dzieci,

-dobra organizacja zabawy i pracy, umiejętność planowania,

-zainteresowanie dziećmi cichymi i nie wyróżniającymi się.

3. Podejście skoncentrowane na dziecku.

-wydawanie jasnych i czytelnych poleceń,

- nie reagowanie emocjonalne

- nastawienie na rozwiązywanie problemów i samokontrola nauczyciela.

Nauczyciel musi obserwować dziecko, na podstawie dostrzeżonych reakcji modyfikować swoje wypowiedzi i polecenia w zależności od sytuacji, po to by osiągnąć zamierzony cel.

IV. Ogólne zasady pracy nauczyciela.

1. Pochwała słowna-pozytywne posunięcie wobec dziecka na forum grupy, doskonale wzmacniające jego dobrą samoocenę i eliminujące niskie poczucie własnej wartości.

2. Premiowanie –system nagród opracowany w grupie przez nauczyciela (np. nagradzanie serduszkiem, itp).

3. Kontrola nad dzieckiem poprzez bliski kontakt fizyczny (dotknięcie go, pogłaskanie, mina odpowiednia do sytuacji).

4. Ignorowanie zachowań, które nie są nadmiernie negatywne, by nie skupiać uwagi dziecka na rzeczach mniej istotnych w danym momencie i nie obciążać go nadmiernie wymaganiami, którymi nie jest jeszcze w stanie całkowicie sprostać.

Literatura:

T. Opolska „Scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi".
M. Szmyd-Skórczewska „Propozycje programu z dziećmi nadpobudliwymi"
H. Nartowska „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo".
Publikacje nauczycieli przedszkolnych publikacje.topka.pl/

 

 

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dwa kilo pomysłów, trzy szklanki dobrego humoru wlać do garnka zabawy. Gotować na rozgrzanej fantazji, kiedy powstanie jednolita masa dodać 5 kostek wiedzy, 6 ziarenek odwagi i mieszać aż do zagotowania. Następnie ostudzić zapał, przelać do miseczki cierpliwości, polać sosem zrobionym z miłości do uczniów i podawać dzieciom codziennie”

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta

bla bla

Nasza kadra

Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Ważne jest, w jaką wiedzę,

umiejętności i wartości wyposażą swoich wychowanków  nauczyciele  przedszkola,

gdyż jest to istotne podłoże do dalszego kształcenia.

Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków

dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,

wspieranie jego potrzeb, zainteresowań  i aktywności.

DYREKTOR

mgr Jan Leś - dyrektor przedszkola od 2017 r.

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Irena Andrasik- edukacja wczesnoszkolna, wych.przedszkola

mgr Anna Zdanowicz - edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkola

mgr Katarzyna Michalak-edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkola

mgr Ciszkowska Agnieszka - katechetka

mgr Agnieszka Muszelik-  nauczyciel języka angielskiego

  SPECJALIŚCI:

PEDAGOG   mgr Katarzyna Płudowska

LOGOPEDA- mgr Zdanowicz Wanda

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Jerzak  Agata- pomoc nauczyciela

Kulma Jadwiga- intendentka

Patoka Kinga -kucharka

Komuda Teresa- sprzątaczka

Milewska Anna- sprzątaczka

Witamy w Gminny Przedszkolu w Stanisławowie

Gminne Przedszkole w Stanisławowie jest przedszkolem publicznym. Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w dwóch grupach wiekowych. Każda z nich liczy 25 osób oraz posiada swoją nazwę:
„Pszczółki" dzieci2,5- 3-letnie,
"Biedronki" dzieci 4-letnie.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wspomagające indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola , który jest do wglądu na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie.
W przedszkolu znajdują się: dwie sale przeznaczone do zabaw i zajęć, sala do zajęć dodatkowych, dwie łazienki dla dzieci, oddzielne szatnie dla grup, zaplecze kuchenne.

Przedszkole cieszy się bardzo dobra opinią wśród społeczności lokalnej, znajduje uznanie organu prowadzącego i nadzorującego. Możemy poszczycić się wysoką oceną uzyskaną podczas kompleksowej wizytacji, która miała miejsce w maju wrześniu.
Panuje tu serdeczna, rodzinna atmosfera, dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską oraz życzliwością i sympatią. Dostrzegają to rodzice. Dlatego tez liczba kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc.
Dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych: nauka języka angielskiego, rytmika.
Harmonogram zajęć opracowany jest w taki sposób, aby zajęcia te nie kolidowały z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego przez nauczycieli.
W
przedszkolu organizowanych jest dużo ciekawych imprez integracyjnych. Od kilku już lat w kalendarzu przedszkolnym zagościła na stałe impreza rodzinna pt. „Piknik rodzinny- mamo, tato pobaw się ze mnę"- mająca na celu zacieśnienie więzi między pracownikami przedszkola, rodzicami i dziećmi, Festiwal Piosenki Przedszkolnej - integrujący dzieci ze wszystkich gminnych przedszkoli.
Organizowane są wyjazdy dzieci do kina, teatru , do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Sali Zabaw, do Wioski Indiańskiej.

Rodzice są zadowoleni z działań naszego przedszkola, doceniają naszą pracę i całkowicie nam zaufali powierzając swoje pociechy. Oni też wspomagają nasze przedszkole: przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, szyciu kostiumów.

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

700-800                  Przychodzenie dzieci , zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

800- 900                 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku,   Śniadanie

900-1000                 Zajęcia dydaktyczne(zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego), zabawa ruchowa

1000-1100                Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym : zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach przedszkolnych)                     

1100-1200                Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela,  czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, Obiad

1200-1300

  •                         Odpoczynek –bajkoterapia

  •                         Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne

  •                         Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne

  •                         Praca stymulacyjno- kompensacyjna, indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym

1300-1400               Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: swobodne zabawy dzieci w sali lub w ogrodzie

1400-1500                          Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno- samoobsługowe Podwieczorek

1500-1700              Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca
indywidualna.